Wiadomości

Dziesięciolecie PCM

1 września 2019r minęło 10 lat od momentu, gdy spontanicznie czworo absolwentów Akademii Mediatora w dawnym SWPS postanowiło z pasji do mediacji założyć oddział ...

Więcej

Mediacja – co to jest i czemu służy ?

Dzień Mediacji,  dlatego mamy ogromną przyjemność zaprosić Was do przeczytania krótkiego wywiadu, przeprowadzonego z Eweliną Kościukiewicz-Świerczewską ...

Więcej

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2016

         W ramach obchodzonego w Polsce „Tygodnia Mediacji” 20  października 2016 roku w naszej szkole odbył ...

Więcej

Mediacje czynią cuda – przekonują eksperci

Polskie Centrum Mediacji Oddział we Wrocławiu zorganizowało 30 listopada konferencję „ Mediacja czyni cuda”. Eksperci rozmawiali o zmianach w prawie ...

Więcej

Dzień Mediacji 2015

Fotorelacja z Dnia Mediacji w Szkole Podstawowej nr 76 we ...

Więcej

Mediacja szansą na odciążenie sądów

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy dotyczącej wspierania polubownych metod rozwiązywania sporów. Zakładają one upowszechnienie ...

Więcej

Proponowane zmiany w mediacjiach gospodarczych

Najważniejsze propozycje zmian w zakresie mediacji: Wprowadzenie obowiązku informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu ...

Więcej

Polskie Centrum Mediacji Oddział Wrocław zaprasza na szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych z elementami pracowniczymi

Polskie Centrum Mediacji Oddział Wrocław zaprasza na szkolenie z mediacji cywilnych, gospodarczych z elementami pracowniczymi Szkolenie obejmujące ...

Więcej

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam.
Co to jest mediacja?
Mediacja jest dobrowolnym porozumieniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora, kierującego się m. in. zasadami: bezstronności, neutralności i poufności.
Kiedy warto skorzystać z mediacji?
Mediacje są szczególnie użyteczne wówczas, gdy istnieją przeszkody w samodzielnym prowadzeniu negocjacji. Takimi przeszkodami są bariery interpersonalne: silne uczucia negatywne lub problemy z komunikowaniem się. Kolejną barierą są spory dotyczące kwestii podstawowych, postrzeganie sprzeczności interesów, poważna niezgoda dotycząca „faktów” lub warunków. Inną przeszkoda może być także impas w negocjacjach bezpośrednich lub brak miejsca do prowadzenia negocjacji.
Co ma na celu postępowanie mediacyjne?
Celem mediacji jest: - Rozwiązanie konfliktu, a nie jego rozstrzygnięcie; - Poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej strony; - utrzymanie lub naprawienie/zbudowanie dobrej komunikacji i satysfakcjonujących relacji między stronami, dążenie do pojednania stron; - wypracowanie przez strony (przy wsparciu mediatora) satysfakcjonującej i akceptowalnej dla nich ugody; - Naprawienie szkody/krzywdy doznanej przez osobę pokrzywdzoną; - Zadośćuczynienie doznanej krzywdy/szkody osobie pokrzywdzonej zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami, które jest również akceptowane przez sprawcę; - „Budowanie” poczucia odpowiedzialności za swoje oczekiwania, decyzje, czyny i potrzeby u stron mediacji; - Danie stronom możliwości współdecydowania we własnej sprawie.
Kiedy nie podejmujemy się mediacji?
- Gdy jedna ze stron nie wyraziła zgody na mediację - Mediator zna osobiście stronę mającą uczestniczyć w mediacji (np. jest spokrewniony, lub wiążą go ze stroną jakieś zależności: praca, znajomi) - W przypadku gdy jedna ze stron jest uzależniona od środków odurzających (alkohol, narkotyki) - W sytuacji gdy ktoś jest chory psychicznie, ubezwłasnowolniony - Gdy występuje przemoc domowa - Gdy jest zagrożone bezpieczeństwo uczestnika mediacji - Mediator ma prawo zrezygnować z mediacji, gdy strony nie potrafią się zgodzić co do podstawowych faktów
Jak wyglądają spotkania?
Pierwsze spotkanie jest spotkaniem wstępnym, na którym mediator wyjaśnia swoją rolę oraz zasady, które będą obowiązywały wszystkich uczestników mediacji. Następnie strony na osobności lub w swojej obecności (to zależy od potrzeb klientów) przedstawiają swoją sytuację i punkt patrzenia na kwestię sporną. Strony z pomocą mediatora definiują problem oraz ustalają ilość spotkań potrzebnych im na jego rozwiązanie. Na kolejnych spotkaniach poszukuje się rozwiązań akceptowalnych przez obie strony konfliktu.
Z jakimi sprawami można się zgłosić na mediacje?
Mediacjom podlegają: - konflikty wynikające ze sprawy rozwodowej lub ze sprawy o separację - sprawy opiekuńcze – ustalenia sprawowania opieki nad dziećmi, decyzje co do miejsca zamieszkania dziecka, regulacji kontaktów z rodzice nie mieszkającym z dzieckiem na stałe, wysokość alimentów i zasady ich płacenia - problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w starszym wieku - spory rodzinne - kontrakty przedślubne - spory rówieśnicze, szkolne - konflikty pracownicze - konflikty biznesowe - sytuacje wymagające zadośćuczynienia (ofiara- sprawca)
Czy atuty mediacji zostały potwierdzone jakimikolwiek badaniami:
Atuty mediacji potwierdzone zostały wynikami badań: - częstość zawieranych porozumień – do 70 % przypadków w toku mediacji; - satysfakcja klientów – ok. 70 – 90% stron korzystających z procesu mediacji oceniło je pozytywnie i były gotowe polecić je innym (odsetek osób zadowolonych z pomocy adwokata – 66%, a z rozstrzygnięć Sądu – 40 – 50%); - podporządkowanie się warunkom porozumienia wypracowanego na drodze mediacji: w sporach o niezbyt wysokie roszczenia materialne dzięki mediacjom udało się wyegzekwować porozumienie w 81% przypadków, podczas gdy Sądom udaje się to jedynie w 48% tego typu przypadków.
Jakie są zalety postępowania mediacyjnego?
- pozwala na wyrażenie swoich potrzeb, oczekiwań, emocji oraz na wypowiedzenie swojego zdania - mediacje zachęcają uczestników do bezpośredniego i aktywnego poszukiwania rozwiązań dotyczących danego sporu zamiast narzucania jakiegoś rozwiązania z zewnątrz przez instytucje - uczestnicy biorą aktywny udział w rozwiązywaniu konfliktu - prowadzi do przyjęcia odpowiedzialności za własne sprawy, decyzje - umożliwia stronom wzajemne zrozumienie - daje szansę na porozumienie i wybaczenie - jest poufna i zwiększa poczucie bezpieczeństwa - może prowadzić do zawarcia ugody mediacyjnej zgodnej z potrzebami i interesami stron